Voorwaarden

Actievoorwaarden Spaanse Dag 2019

Algemeen:
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door het Spaans Verkeersbureau Den Haag, gevestigd en kantoorhoudende aan de Laan van Meerdervoort 8A, 2517 AJ Den Haag, (hierna: “het Spaans Verkeersbureau Den Haag”), georganiseerde promotionele actie: ‘nieuwsbrief winactie Spaans Verkeersbureau‘ (hierna: “de Actie”).
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
1.4 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat het Spaans Verkeersbureau Den Haag daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door het Spaans Verkeersbureau Den Haag bekend worden gemaakt via deze website.

Deelname:
2.1 De Actie loopt tot en met 21 juni 2019. Aanmelden is mogelijk tot 21 juni – 12.00 uur.
2.2. Deelname aan de Actie is gratis.
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer zich met zijn/haar e-mailadres in te schrijven voor de nieuwsbrief van het Spaans Verkeersbureau Den Haag. Alleen ten tijde van de loting ingeschreven e-mailadressen dingen mee naar de prijs.
2.4 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk.
2.5 Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
2.6 Medewerkers van het Spaans Verkeersbureau Den Haag en door het Spaans Verkeersbureau Den Haag ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
2.7 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling/ portretrecht:
3.1 De deelnemer geeft het Spaans Verkeersbureau Den Haag door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van commerciële e-mails van het Spaans Verkeersbureau Den Haag, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
3.2 De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de daarin opgenomen link.

Prijzen:
4.1 De prijswinnaar wordt vastgesteld door middel van een loting. Het Spaans Verkeersbureau Den Haag verloot aan het einde van de actie de volgende prijzen:

PRIJZEN SPAANSE DAG ACTIE 2019:
2x paella kit
3x fles likeur uit Galicië
1x set gastronomische producten uit Tenerife

4.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door het Spaans Verkeersbureau Den Haag wordt toegekend.
4.3 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting. De totale waarde van de prijs bedraagt niet meer dan € 4.500,-.
4.4 Na de trekking worden de prijswinnaars persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hun beschikbaar gestelde e-mailadres. De winnaars zullen vrijdag 21 juni na 12.00 uur een mail ontvangen.  Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.5 De prijzen worden bij de algemene Spanje-stand op 22 juni uitgereikt. De winnaars dienen persoonlijk aanwezig te zijn op de Spaanse Dag en dienen zich te legitimeren d.m.v. rijbewijs/paspoort/ID-kaart.
4.6 Indien de winnaar verhinderd is of niet aanwezig is bij de uitreiking dan vervalt zijn/haar recht op de prijs en zal er ter plekke een andere winnaar getrokken/bekend gemaakt worden.
4.7 De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van het Spaans Verkeersbureau Den Haag mee te werken aan promotionele activiteiten. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
4.8 De prijs die om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft eigendom van het Spaans Verkeersbureau Den Haag. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan het Spaans Verkeersbureau Den Haag.

Aansprakelijkheid:
5.1 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Het Spaans Verkeersbureau Den Haag is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
5.2 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door het Spaans Verkeersbureau Den Haag en/of door derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen het Spaans Verkeersbureau Den Haag niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor het Spaans Verkeersbureau Den Haag in het leven roepen.
5.4 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.
5.5 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van het Spaans Verkeersbureau Den Haag gelden eveneens voor door het Spaans Verkeersbureau Den Haag ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten:
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan het Spaans Verkeersbureau Den Haag kenbaar worden gemaakt: het Spaans Verkeersbureau Den Haag, Laan van Meerdervoort 8A, 2517 AJ Den Haag, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website. Het Spaans Verkeersbureau Den Haag neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

Overig:
7.1 Het Spaans Verkeersbureau Den Haag handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
7.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is het Spaans Verkeersbureau Den Haag gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.
7.3 Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Actie en/of de Actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.
7.4 Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via info@spaanseevenementen.nl
7.5 TURESPAÑA, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, informeert u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, het EU Reglement 2016/679 (GDPR), de Spaanse organieke wet 15/1999 (LOPD) en het Spaanse koninklijke besluit 1720/2007 (RDLOPD), met als doel het versturen van nieuws of enige vorm van informatie van belang met betrekking tot toerisme in Spanje en het werk van toeristische promotie van TURESPAÑA. U heeft op ieder moment het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens, evenals andere rechten zoals aangegeven in de aanvullende informatie. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is het Instituto de Turismo de España-TURESPAÑA; officiële organisatie waarvan de hoofdactiviteit de bevordering van het Spaanse toerisme is. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens en het verzenden van berichten is gebaseerd op de gevraagde toestemming. De verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard totdat u om verwijdering vraagt. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden Op basis van de verstrekte informatie zullen we een interesseprofiel opstellen dat ons in staat stelt de relevante informatie te selecteren. Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van dat profiel. Als u wilt, kunt u op elk gewenst moment het recht op toegang, rectificatie, annulering, beperking en verzet van uw gegevens uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres cdatos@mincotur.es, met in het “Onderwerp” het recht dat u wenst uit te oefenen, of schriftelijk aan het adres Poeta Joan Maragall 41, Madrid 28020. U kunt contact opnemen met de gemachtigde voor gegevensbescherming via het e-mailadres dpd@mincotur.es.